Privacy Policy

L-informazzjoni inkluza f’din il-pjattaforma digitali ma tipprovdix parir legali, u l-kontenut mhuwiex intenzjonat biex jaghti parir legali u lanqas biex jintuza minflokk jew b’kambju ghal pariri legali. L-informazzjoni inkluza f’din il-pjattaforma digitali giet minija minn kummissjonant wara li ingabret informazzjoni minn studju kwalitattiv, minghand ghaqdiet u entitajiet relattivi u minn informazzjoni li diga tinsab fil-pubbliku. L-ghan ta’ din il-pjattaform digitali huwa li tiffacilita access ghall-informazzjoni lil persuna b’disabilita u lil dawk li jiehdu hsibhom billi tipprovdilhom biss informazzjoni generali ghal mistoqsijiet frekwenti. Kull utent huwa mitlub ifittex parir u assistenza professjonali sabiex jassigura ruhu li jkollu dak il-parir u assistenza professjonali li b’mod specifiku tindirizza c-cirkostanzi tieghu/taghha. Il-Fondazzjoni Inspire u l-Fondazzjoni Richmond huma ezenti minn kull resposabbilita u obligu ghal konsegwenzi li jistaw isehhu sussegwenti ghal uzu ta’ informazzjoni kontenuta f’din il-pjattaforma digitali, u dan fir-rigward ta’ kwalunkwe uzu u kwalunkwe konsegwenzi.